Vážená absolventka, Vážený absolvent.


V akademickom roku 2016/2017 Ste úspešne ukončili štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline.

Z dôvodu skvalitňovania štúdia na našej fakulte si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri poskytnutí niektorých informácií, týkajúcich sa Vášho uplatnenia v praxi a využiteľnosti získaných vedomostí počas štúdia v praxi. Výsledky z tohto prieskumu slúžia na skvalitnenie pedagogického procesu a na úpravu študijných programov podľa Vašich poznatkov z praxe, a tiež pre lepšiu evidenciu aktuálnych adries našich absolventov z dôvodu komunikácie.

Aby sme Vás čo najmenej obťažovali posielaním návratky dotazníka, volili sme elektronickú formu odpovede. Na stránke fakulty, na adrese http://www.fpedas.uniza.sk, v sekcii študenti, absolventi alebo priamo na adrese http://www.fpedas.uniza.sk/~dotaznik je elektronický dotazník, ktorý po jeho vyplnení je odoslaný priamo na príslušnú katedru. Tento dotazník je predkladaný v súlade s ustanovením zákona č. 131/2002 Z.z., podľa ktorého fakulta má povinnosť zisťovať uplatnenie našich absolventov v praxi.

Poskytnutím uvedených informácií, ktoré slúžia len pre potreby fakulty, prispejete a pomôžete pri skvalitňovaní výučby na našej fakulte a príprave našich absolventov pre úspešnejšie uplatnenie v praxi.

Ďakujeme za spoluprácu.


doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
prodekan pre vzdelávanie F PEDAS