Akademický kalendár pre denné štúdium na rok /
1. Akademický rok /  - 
Zápis do jednotlivých ročníkov akademického roka / :
do 1. ročníka Bc. + Ing. - bez prijímacej skúšky
do 1. ročníka Bc. + Ing.  - 
do 2. ročníka Bc.
do 3. ročníka Bc.
do 2. ročníka Ing.
2. Zimný semester
obdobie výučby  - 
skúškové obdobie  - 
kontrola indexov v 1. roč. Bc., 1. roč. Ing.  - 
zadávanie tém BP a DP do 
3. Letný semester
a) 1., 2. ročník Bc. a 1. roč. Ing. štúdia
obdobie výučby  - 
odovzdanie prihlášok na povinne voliteľné a výberové predmety do 
stanovenie povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok / do 
skúškové obdobie  - 
prázdniny  - 
b) končiace ročníky 3. roč. Bc., 2. roč. Ing. štúdia
obdobie výučby  - 
skúškové obdobie  - 
kontrola indexov na štud. odd. - Bc. štúdia
kontrola indexov na štud. odd. - Ing. štúdia
vypracovanie bakalárskych prác  - 
vypracovanie diplomových prác  - 
odovzdanie bakalárskych prác
odovzdanie diplomových prác
oboznámenie s recenznými posudkami
štátne skúšky Bc.  - 
štátne skúšky Ing.  - 
promócie (všetky študijné programy Bc.)
promócie (všetky študijné programy Ing.)  - 
4. Prijímacie konanie
do 1. roč. Bc. štúdia  - 
do 1. roč. Bc. štúdia - 2. kolo
do 1. roč. Ing. štúdia  - 
do 1. roč. Ing. štúdia - 2. kolo
5. Začiatok výučby v akademickom roku /
Deň otvorených dverí ;