Toogler

Evidencia záverečných prác

Vkladanie záverečnej práce do systému evidencie záverečných prác (EZP)

Pri odovzdávaní záverečných prác v termínoch stanovených podľa harmonogramu príslušného akademického roka študent vytlačí a donesie spolu s tlačenou a elektronickou verziou práce aj dokumenty, ktoré si vytvorí pri vkladaní práce do systému EZP:

  • dve ním podpísané licenčné zmluvy (po podpise pána dekana jedna zostáva na katedre, jedna je študentovi vrátená),
  • jedno potvrdenie o vložení práce (je súčasťou dokumentu licenčná zmluva),
  • jeden formulár o sprístupnení diela – v prípade, že študent požaduje odklad zverejnenia diela, tak odovzdá formulár ním a vedúcim práce podpísaný s odôvodnením odkladu. V opačnom prípade formulár neodovzdáva.
  • čestné vyhlásenie autora o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej tlače. Ak je autor v právnom vzťahu so ŽU v Žiline (študent) vypĺňa čestné vyhlásenie v AIVS. Ak autor nie je v právnom vzťahu so ŽU, doručuje čestné vyhlásenie do CRZP v listinnej podobe.

 Na stiahnutie:

Protokol o kontrole originality ZP

Protokol o kontrole originality (ďalej len protokol) je výstupom zo „Systému na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií“ (ďalej ANTIPLAG), ktorý beží nad Centrálnym registrom záverečných a kvalifikačných prác (ďalej CRZP). Protokol je elektronický dokument generovaný algoritmom na odhaľovanie plagiátov.

Po vložení záverečnej práce do Centrálneho registra záverečných prác bude práca porovnávaná s ostatnými zdrojmi za účelom odhalenia prípadného plagiátorstva. Protokol o kontrole originality je následne doručený vedúcemu práce. Protokol je prístupný v systéme EZP pre vedúceho ZP aj pre autora ZP približne do 3 pracovných dní po odoslaní práce do CRZP.

Externí vedúci nemajú prístup do systému. Z toho dôvodu študent vloží svoju prácu na meno katedrového správcu EZP - Ing. Radka Nichtová Protokol originality bude potom doručený na mail nichtova@fpedas.uniza.sk (pozn.: externý vedúci ZP je v protokole označený ako konzultant). Príslušný protokol katedra vytlačí a zabezpečí jeho doručenie externému vedúcemu, aby mohol potvrdiť, či práca je alebo nie je plagiát.

Vedúci ZP zohľadní výsledky Protokolu o kontrole originality vo svojom posudku k ZP, vytlačí titulnú stranu protokolu a priloží ju k svojmu posudku, ktorý odovzdáva do stanoveného termínu.

Autor ZP protokol netlačí ani neodovzdáva!

 

Dôležité informácie

Jednotný postup v náležitostiach záverečných prác v podmienkach Žilinskej univerzity upravuje Smernica o záverečných prácach č. 103.

>>>Materiál na stiahnutie<<<

 

Ako čítať a interpretovať výsledok zo sýstmému EZP „Protokol o kontrole originality ZP"?

>>>Materiál na stiahnutie<<<

 

Zatvoriť