Toogler

Kontaktné údaje

Adresa

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra leteckej dopravy
Univerzitná 8215/1
010 26 ŽILINA
Slovenská republika

Kontakt

 tel.: +421 41 513 3451
 fax: +421 41 513 1517
 e-mail: kld@fpedas.uniza.sk
http://www.kld.uniza.sk

Kde nás nájdete

Platobné inštrukcie – bežný účet fakulty PEDAS

Bankové spojenie pre platby zo Slovenskej republiky

BAN: SK8181800000007000269888
Príjemca: Žilinská univerzita v Žiline,
F PEDAS
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Variabilný symbol: uviesť príslušný variabilný symbol
Konštantný symbol: 0308
IČO: 397 563
IČ DPH: SK 2020677824

Bankové spojenie pre účastníkov zo zahraničia

 

Banka: VÚB, a.s.
Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
IBAN: SK8181800000007000269888
SWIFT: SUBASKBX
Príjemca: Žilinská univerzita v Žiline,
F PEDAS
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Variabilný symbol: 1013
Zatvoriť